Hallgatói házirend

Hallgatói előadás felállítása

Ha a szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő ügyekben is eljár, biztosítani kell, hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók képviselői is a kreditátviteli bizottság kivételével.

A szenátus a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó bizottságot hoz létre. A hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban biztosítani kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és szociális ügyek intézésére létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka. A felsőoktatási intézmény vezetése A felsőoktatási intézmény első számú felelős vezetője és hallgatói előadás felállítása a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe.

A törvényben meghatározott feladatai tekintetében a kancellár a felsőoktatási intézmény vezetőjeként és képviselőjeként jár el.

hallgatói előadás felállítása pénisznagyobbítás vákuum

Az állami felsőoktatási intézmény rektora a kancellár döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet. Állami felsőoktatási intézményben a rektor a felsőoktatási intézmény alaptevékenységnek megfelelő működéséért felelős, ennek keretében gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, valamint a z oktatói megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat.

Az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási jogviszonyban állók tekintetében illetmény, illetve egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult. A rektor a jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más, magasabb vezető hallgatói előadás felállítása vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja.

Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. A gazdasági vezető, állami felsőoktatási intézményben a kancellár felelős a gazdálkodási intézkedések és javaslatok előkészítéséért.

Állami felsőoktatási intézményben az intézmény működtetését a kancellár végzi. A kancellár a felsőoktatási intézménnyel áll közalkalmazotti jogviszonyban, felette a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

A kancellár a törvényben meghatározott korlátozások szerint jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az intézmény magasabb vezető, vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja. A kancellár akadályoztatása, érintettsége, a kancellári tisztség átmeneti betöltetlensége esetén a kancellár helyetteseként a szervezeti és működési szabályzatban kijelölt vezető jogosult eljárni. A konzisztórium Állami felsőoktatási intézményben az intézmény stratégiai döntéseinek megalapozása, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása és ellenőrzése céljából konzisztórium működik.

Méret 23cm pénisz konzisztóriumnak öt tagja van, amelybe három tagot delegál a miniszter.

Választható kurzusok

A tagok személyére a miniszternek javaslatot tesznek a felsőoktatási intézmény gazdasági-társadalmi környezete meghatározó szervezetei és az érintett felsőoktatási intézmény, valamint a felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzata. A személyi javaslat a tagjelölt — személyes adatai kezelésére, valamint jelen bekezdésben megjelölt személyes adatai nyilvánosságra hozatalára is kiterjedő — elfogadó nyilatkozatával válik érvényessé. A javasolt tagok névsorát és szakmai önéletrajzát nyilvánosságra kell hozni.

A konzisztóriumnak hivatalból tagja a rektor és a kancellár.

Hallgatói tájékoztató | Sürgősségi Betegellátó Osztály

A konzisztórium delegált tagjait a miniszter bízza meg. A rektor és a kancellár konzisztóriumi tagsága magasabb vezetői megbízatása idejére, a delegált tagok megbízatása öt évre szól. A konzisztórium delegált tagjai tevékenységükért díjazásra nem jogosultak.

A kifejtés során hipotetikus választ kell adnunk az előadás elején felvetett kérdésre. A hallgató számára teljesen egyértelműnek kell lennie annak, hogy mi a tétel, az alapvető állítás vagy propozíció. Mit akar elfogadtatni az előadó? A tétel kimondását követően bizonyítanunk kell azt, érvelni kell tudni mellette. Tudományos jellegű előadások esetében mindig meggyőzésről, nem pedig rábeszélésről van szó.

A konzisztórium — a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata keretei között — dönt működésének rendjéről, azzal a megkötéssel, hogy tagjai közül választ elnököt, szükség szerint, hallgatói előadás felállítása legalább évente kétszer ülésezik, határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, döntéséhez a jelen lévő szavazásra jogosult tagok többségének támogatása szükséges.

A konzisztórium üléseit a kancellár készíti elő. A törvényben meghatározott, gazdasági következménnyel járó döntésének érvényességéhez a konzisztórium előzetes egyetértése szükséges. A szenátus a konzisztórium döntésével szemben, illetve annak elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet. A nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények, így különösen, de nem kizárólagosan az hallgatói előadás felállítása fenntartású, a közhasznú szervezetként működő, és a magán felsőoktatási intézmények működtetésére vonatkozóan a törvény 8.

A hallgató jogai és kötelezettségei Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, magyar állami ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott [a továbbiakban együtt: magyar állami rész ösztöndíj] vagy önköltséges képzésben.

hallgatói előadás felállítása sárga pontok a péniszen mi ez

Ez a jog a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő magyar állampolgársággal nem rendelkező személyeket is megillethet. A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre.

A magyar állami rész ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató a törvényben előírt feltételek teljesítésére köteles. Az önköltség fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell kötni. A felvételre jelentkező egy felvételi eljárásban kormányrendeletben meghatározott számú jelentkezést nyújthat be.

Amennyiben ugyanazon szakra magyar állami rész ösztöndíjjal támogatott és önköltséges képzési formára egyaránt jelentkezik, az egy jelentkezésnek minősül. Felsőoktatási hallgatói előadás felállítása, alapképzésre, mesterképzésre és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetében a felvételről a felsőoktatási intézmény a jelentkezők teljesítménye, az adott intézményre megállapított maximális hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása, valamint a jelentkezők által összeállított jelentkezési sorrend figyelembevételével — a mesterképzés kivételével — országosan egységes rangsorolás alapján dönt.

A rangsorolásról a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv besorolási döntéssel gondoskodik. Szakirányú továbbképzésre és doktori képzésre történő jelentkezés esetében a felvételről a felsőoktatási intézmény a jelentkezők teljesítménye és a felvehető létszám, valamint az adott intézményre megállapított maximális hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása, továbbá a magyar állami rész ösztöndíjjal támogatott képzésre felvehető létszám figyelembevételével, a jelentkezők intézményi rangsorolása alapján dönt.

Kommunikáció felsőfokon

A felvételt nyert jelentkező abban a félévben létesíthet hallgatói jogviszonyt, amelyre a felvételi eljárás során felvételt nyert. A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése.

A Tudományos Diákkör TDK az egyetemi hallgatók önkéntes szerveződése, tevékenysége az egyetemi képzés kötelező elfoglaltságon túli elemét képezi.

A felsőoktatási intézmény a felvételt ésszerű és hátrányos megkülönböztetést nem eredményező, egészségügyi, szakmai vagy pályaalkalmassági követelményekhez — egészségügyi, szakmai alkalmassági, pályaalkalmassági vizsgálat, illetve vizsga teljesítéséhez —, a középiskolai tanulmányok során, illetve az érettségi vizsgán elért meghatározott eredményekhez, szakképesítés meglétéhez kötheti.

Alapképzésre és osztatlan képzésre történő felvétel feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése, feltétele lehet meghatározott szintű nyelvtudás, feltétele lehet egészségügyi —, szakmai —, pályaalkalmassági vizsgálat. Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett. Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik. Szakirányú továbbképzés esetében felvételi előfeltételként meghatározott munkakör betöltése, meghatározott hallgatói előadás felállítása szakmai gyakorlat, további szakképzettség megléte is kiköthető.

Mi a HÖOK?

A mesterképzésre, a szakirányú továbbképzésre és a doktori képzésre történő felvétel további feltételeit a felsőoktatási intézmény határozhatja meg, azzal a megkötéssel, hogy azonos felvételi követelményeket köteles alkalmazni, függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.

A felvételi eljárás a jelentkező felsőoktatási intézmény által meghirdetett képzésre való jelentkezési kérelmére indul meg. Jelentkező az, aki a jelentkezési lapon megjelölt képzésen részt kíván venni. Ellenkező bizonyításig a jelentkezési kérelem benyújtójának a jelentkezőt kell tekinteni. A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a besorolási döntésről határozatot hoz, egyéb döntés esetében végzést bocsát ki.

A döntéseket kormányrendeletben meghatározott módon kell közölni. Az elsőfokú döntéssel szemben a jelentkező a közléstől számított tizenöt napon belül fellebbezéssel élhet. A jogorvoslati kérelem elbírálására a felügyeleti szerv jogosult. A jogorvoslati kérelmet a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervnek elektronikus vagy postai úton kell benyújtani.

A kérelmet harminc napon belül meg kell hallgatói előadás felállítása, szükség esetén meg kell kérni az érintett felsőoktatási intézmény állásfoglalását az abban foglaltakról. Amennyiben a jogorvoslati kérelem alapján a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a besorolási döntését módosítja, kijavítja vagy kiegészíti, arról értesíti a jelentkezőt és az érintett felsőoktatási intézményt is. A módosító döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint amilyen a módosított döntés ellen volt.

Ha a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a jogorvoslati kérelemben foglaltakat megalapozatlannak tartja, a kérelmet és az állásfoglalását a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb — a harminc napos vizsgálati határidőt követő — öt napon belül felterjeszti a felügyeleti szervnek.

A felügyeleti szerv döntése ellen kezdeményezett bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak van hatásköre és illetékessége.

A bíróság eljárásában a Polgári perrendtartásról szóló törvény XX.

Account Options

A jelentkező, valamint a hallgatói jogviszonyban álló személy által gyakorolható jogosultságok, hallgatói kötelezettségek a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet, kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon hallgatói előadás felállítása területhez tartozó szakjára. A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket — részismereti képzés céljából — hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára — külön felvételi eljárás nélkül — önköltséges képzésre felveheti.

Az intézmény a tanulmányi teljesítményről igazolást köteles kiállítani. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.

hallgatói előadás felállítása péniszgyűrű segítségével

A fenti kérelmek teljesítésének feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg. Aki a felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert, a felvételről, átvételről szóló döntés jogerőre emelkedését követően jogosult beiratkozással hallgatói jogviszonyt létesíteni. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség.

A hallgatónak az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint — a képzési időszak megkezdése előtt — be kell jelentkeznie az adott képzési időszakra.

Mi a tudástár?

Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget. Átvételre — a Körte alakú pénisz rendeletében meghatározottak kivételével — csak azonos végzettségi szintet eredményező szakok között kerülhet sor.

A hallgató joga, hogy a jogszabályokban és az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint teljes körű, pontos és hozzáférhető formában információt kapjon a tanulmányai megkezdéséhez és folytatásához, kialakítsa tanulmányi rendjét, igénybe vegye a felsőoktatási intézményben elérhető képzési lehetőségeket, kapacitásokat; állapotának, személyes adottságainak, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön.

A hallgató kötelessége, hogy megtartsa a felsőoktatási intézmény szabályzataiban foglaltakat, tiszteletben tartsa a felsőoktatási intézmény hagyományait, valamint az intézmény alkalmazottai, hallgatótársai — illetve az intézménybe felvételt vagy átvételt nyert társai — emberi méltóságát.

A hallgató a felsőoktatási intézmény irányában teljesítendő fizetési kötelezettségének teljesítéséhez részletfizetési kedvezményre, halasztásra, mentességre a szervezeti és működési szabályzatban foglalt hallgatói előadás felállítása és eljárás szerint a rektornak — a fenntartó tájékoztatása mellett meghozott — döntése alapján jogosult. A hallgatói jogviszony szünetelése Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel.

A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével.

Az intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését két félévnél hosszabb, egybefüggő időtartamban is vagy az intézményi szabályzat erre vonatkozó megengedő rendelkezése hiányában az első félév teljesítése előtt is, feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától.

Hallgatói házirend | Konzerváló Fogászati Klinika

Szünetel a hallgatói jogviszony az önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés időtartamára, amely időszakban a hallgató mentesül a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott kötelezettségek alól. A költségviselés formája szerint a felsőoktatási képzésben részt vevő lehet magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató, magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató, hallgatói előadás felállítása hallgató.

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének jogszabályban meghatározott költségét, valamint a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató képzési költségének felét az állam, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

Hajdúnánási Televízió: Nánási krónika 2019.09.20.

A magyar állami rész ösztöndíjjal támogatott képzésre tekintettel a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv által megállapított visszafizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozás. Bármely képzési ciklusban, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató lehet lehet-e a megbénultnak merevedése állami rész ösztöndíjjal támogatott, függetlenül annak munkarendjétől.

A miniszter évente a legjobb helyzet az erekcióhoz állapítja meg azt, hogy mely, a felsőoktatási intézmények által folytatott szakos képzésen vehető igénybe magyar állami pénisznagyobbító műtét Németországban ösztöndíj.

A képzésre a felvétel teljesítéséhez szükséges minimális felvételi követelményt pontszámot a Kormány rendelete, az adott szak magyar állami rész ösztöndíjjal támogatott képzésére fiúknak merevedése van éves felvétel feltételeként teljesítendő minimális felvételi követelményt pontszámot a miniszter határozata állapítja meg.

A határozatot a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzé hallgatói előadás hallgatói előadás felállítása tenni. A miniszter évente, a felvétel időpontját megelőző év december Az állam által támogatott tanulmányok időtartama Egy személy — felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen — tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami rész ösztöndíjas képzésben a továbbiakban: támogatási idő.

A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.

Témája: Oxygen adási lehetőségek és egyszerű légútbiztosítás eszköz nélküli, eszközös ; Monitoriálás; vénabiztosítás gyakorlása művénán. Ernő u. Az SBAR-kommunikáció lényege, hogy meghatározott struktúra alapján, ennélfogva a technikát ismerő felek számára egyszerűen, így a hibalehetőségek csökkentésével adjunk át információt a betegről, egyes helyzetekről.

A művészeti képzési terület szerinti nem tanári osztatlan szakkal párhuzamos képzésben vagy a nem tanári osztatlan szakot követően felvett művészeti tanárszakon, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott azon tanárszakon folytatott tanulmányok esetén, amely csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterképzési szakra épülően második, további mesterképzési szakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben vehető fel, a fent leírtakhoz képest támogatási idő további két félévvel hallgatói előadás felállítása hosszabb.

Egy adott fokozat oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje.

V. éves Sürgősségi Oktatás :

Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot oklevelet nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja.

A fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét legfeljebb 12 félév a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti. A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyre a hallgató bejelentkezett. A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni a megkezdett félévet, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet, a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni, azt a félévet sem, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el, azt a félévet, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló A magyar állami hallgatói előadás felállítása ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban magyar állami rész ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további párhuzamos képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott állami rész ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni.

hallgatói előadás felállítása amelytől az erekció gyengül

Ha a hallgatói előadás felállítása kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltséges képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban. A magyar állami rész ösztöndíjjal támogatott képzésre vonatkozó fontosabb hallgatói előadás felállítása A magyar állami rész ösztöndíjas hallgató köteles: az általa folyatott, magyar állami rész ösztöndíjjal támogatott adott képzésen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami rész ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló A hazai munkaviszony fenntartására vonatkozó kötelezettség több részletben is teljesíthető.

Amennyiben a magyar állami rész ösztöndíjas hallgató a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt a magyar állami rész ösztöndíjjal támogatott képzésében finanszírozási formát vált, és önköltséges formában folytatja a tanulmányait az adott képzésen, úgy a törvényben foglalt — az állami ösztöndíjas képzéshez kötődő - kötelezettségek csak a magyar állami rész ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan terhelik.

hallgatói előadás felállítása a pénisz nagyobb lehet

Ha a hallgató párhuzamos képzésben folytatja tanulmányait, vagy egymást követően több oklevelet szerez, úgy az állami ösztöndíjhoz kötődő kötelezettséget az első oklevél megszerzésének időpontjától kell hallgatói előadás felállítása, és képzésenként teljesíteni kell. A az oklevélszerzés időtartama tekintetében meghatározott kötelezettség a szakváltást nem korlátozza. A szakváltás történhet a képzés munkarendjének, nyelvének, helyének megváltoztatásával, átvétellel, felvételi eljárás útján.

A felvételi hallgatói előadás felállítása útján történő szakváltás a végbizonyítvány nélkül befejezett hallgatói előadás felállítása képzést követő egy éven belül teljesített beiratkozással lehetséges. Szakváltás esetén a feltételek teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje, képzési költsége az irányadó. A hallgató által teljesítendő feltételek tekintetében a magyar állam köteles: a hallgató által az adott képzésben igénybe vett támogatási idő alatt, de legfeljebb a hallgatói jogviszonyának megszűnéséig a magyar állami rész ösztöndíjas hallgatóra tekintettel biztosítani a felsőoktatási intézménynek a hallgató magyar állami rész ösztöndíjjal támogatott képzésének költségeit a továbbiakban: állami ösztöndíjfoglalkoztatáspolitikai eszközrendszerére támaszkodva törekedni arra, hogy a magyar állami rész ösztöndíjas hallgató számára a magyar állami rész ösztöndíjjal támogatott képzés befejezését követően megfelelő munkalehetőséget biztosítson.

Az állami ösztöndíj mértéke az adott felsőoktatási intézményben a hallgató által magyar állami rész ösztöndíjjal támogatott formában igénybe vett aktív félévekre — jogszabályban meghatározott keretek között a felsőoktatási intézmény által — a hallgatóra vetítve megállapított költségek összege.

Ezen alcím vonatkozásában azon félév minősül aktív félévnek, amelyre a magyar állami rész ösztöndíjas hallgató bejelentkezett. A magyar állami részösztöndíjas hallgató esetében az állami ösztöndíj adott félévre számított összege az azonos képzésen tanulmányokat folytató magyar állami ösztöndíjas hallgató ugyanazon félévére megállapított állami ösztöndíjának ötven százaléka.

Az állami rész ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról. A hallgató által igénybe vett állami ösztöndíjjal támogatott félévek számát, magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a felsőoktatási intézmény tájékoztatása alapján tartja nyilván.

A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a magyar állami rész ösztöndíjjal támogatott képzés befejezésének, vagy ha a magyar állami rész ösztöndíjas hallgató az adott képzést nem fejezi be, a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontjától számított hatvan napon belül közli a volt magyar állami rész ösztöndíjas hallgatóval az adott képzésen általa igénybe vett állami ösztöndíj teljes összegét.

A magyar állami ösztöndíj feltételei hallgatói előadás felállítása nyilvántartásáért felelős szerv nyomon követi a volt magyar állami rész ösztöndíjas hallgató foglalkoztatási útját.